logo RO UE

 • Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Direcția Inspecție

Direcția Inspecție gestionează întreaga problematică referitoare la disciplina în construcții, afișajul stradal, protecția mediului și activitățile comerciale în raza de competență, potrivit prevederilor legale în vigoare și a actelor administrative cu incidență în domeniile specifice de activitate.

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL

Șef serviciu: Armeanu Vlad

Adresă: Str. Prometeu nr. 26, sector 1

Telefon: 021.232.66.35/021.232.14.71/021.232.14.72

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • gestionează problematica autorizării edificării/desființării imobilelor și împrejurimilor, a lucrărilor efectuate la partea carosabilă și pietonală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, potrivit competențelor acordurilor si procedurilor întocmite/încheiate in acest sens;
 • gestionează problematica afișajului electoral publicitar, verifică legalitatea amplasării construcțiilor și reclamelor publicitare și aplică măsurile legale, potrivit competentelor, dacă se constată încălcarea legislației în vigoare;
 • colaborează cu alte structuri pentru aplicarea măsurilor legale, potrivit legislației in domeniu si competențelor acordate, în situația în care constată nerespectarea actelor normative care reglementează activitatea serviciului;
 • elaborează analize, rapoarte si sinteze specific domeniului de activitate, pe care le prezintă periodic sau la solicitare, conducerii Poliției Locale Sector 1 sau Primăriei Sectorului 1, spre informare și luare a deciziilor;
 • efectuează controale, independent sau în colaborare cu alte structuri, potrivit competențelor, planurilor/acordurilor/dispozitiilor încheiate/primite în acest sens;
 • soluționează, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, petițiile/sesizările/reclamațiile formulate de cetățeni sau alte instituții și participă la activitățile de primiri audiențe;
 • întocmește și fundamentează proiectele de H.C.L. și proiectele de acte administrative ale primarului în domeniul său de activitate;
 • ține evidența certificatelor de performanță energetică inregistrate la Politia Locală Sector 1;
 • controlează si aplică măsuri pentru încălcarea prevederilor referitoare la instruirea în sarcina cetățenilor a unor obligații de reparare, întreținere și izolare termică a locuințelor;
 • verifică și identifică imobilele si împrejurarile aflate in stadiu de degradare și propune/aplică măsurile legale, potrivit competențelor;
 • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de Primarul Sectorului 1, directorul general, directorul general adjunct şi directorul executiv al Direcţiei Inspecţie, în legătură cu domeniul de activitate.

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

Șef birou: Călărașu Daniel

Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

Telefon: 021.224.32.16

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Biroul Protecţia Mediului are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • gestionează potrivit prevederilor legale și competențelor, problematica deșeurilor menajere, sub aspectul încheierii contractelor de salubrizare, colectării, ridicării, transportului și depozitării deșeurilor menajere industriale, asigurarea curațeniei stradale, locurilor publice și a spațiilor verzi;
 • monitorizează respectarea normelor legale generale de mediu de către de către operatorii economici, respectarea normelor specifice privind protecția mediului și a surselor de apă, depozitarea rezidurilor, lichide si solide pe domeniul public și în ape, gospodărirea localităților, și aplică/propune măsurile legale potrivit competențelor;
 • verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 • verifică respectarea normelor de igienizare a zonei de responsabilitate, cursurilor de apă și albiilor acestora, a surselor de apă și cuvetelor acestora si propune/aplică măsuri potrivit prevederilor legale și competențelor;
 • monitorizează respectarea standardelor de poluare, inclusiv fonică și aplică/ propune aplicarea măsurilor legale, potrivit competențelor;
 • participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;
 • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat din zona de competență și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora, potrivit prevederilor legale si competențelor;
 • verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor material, a anexelor gospodăresti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, rigolelor, căilor de acces, etc.
 • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul general, directorul general adjunct şi directorul executiv al Direcţiei Inspecţie, în legătură cu domeniul de activitate;

BIROUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

Șef birou: Voinea Dragoș

Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

Telefon: 021.224.32.16

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Biroul Activităţi Comerciale are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • gestionează întreaga problematică  a activitățiilor comerciale, potrivit legislației în vigoare și a competențelor acordate (activități comerciale, operatori economici, administratorii piețelor agroalimentare, aprobari și autorizații, documente de proveniență a mărfii, buletine de verificare metrologică, avize, aprobare material publicitar și locuri de comercializre a produselor din tutun și băuturilor acoolice, comerț stradal, etc).
 • identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 • verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 • cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu