• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

 • E-mail: contact@politialocalasector1.ro

Ordine și liniște publică

TERITORIUL SERVICIULUI 1 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICA

  1. AMPLASARE:

Teritoriul de competenȚă al Serviciului 1 Ordine și Liniște Publică se află situat în partea de nord a Municipiului București și are o suprafaţă de aproximativ 21 km2, fiind delimitat la:

 • Nord - Str.Vrancea.B-dul Ion Mihalache,B-dul Maresal Alex.Averescu,B-dul Constantin Prezan,B-dul Aviatorilor,Str.Mircea Eliade;
 • Sud - B-dul Carol, Piaţa Universităţii şi B-dul Regina Elisabeta;
 • Vest - Calea Plevnei, Calea Giuleşti;
 • Est – Bdul Nicolae Bălcescu, str. C.A. Rosetti, str. Pictor Verona, str. Xenopol, str. Polonă, Cal. Floreasca;

  2. VECINĂTĂȚI:

 • Nord – Serviciul 2 Ordine și Liniște Publică din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1;
 • Sud – Polițiile Locale ale Sectoarelor 3 si 5;
 • Vest – Poliția Locală a Sectorului 6;
 • Est - Polițiile Locale ale Sectoarelor 2 si 3.

  3. NUMĂR STRĂZI: 1197 cu lungimea totală de 180,27 km, din care:

 • 50 în administrarea Primăriei Municipiului București
 • 1147 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

 

     CONSIDERAŢII GENERALE

     Activitatea Serviciului 1 Ordine şi Linişte Publică se desfăşoară potrivit Legii nr. 155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul Cadru de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale, Legea nr.188/1999 modificată privind Statutul Funcţionarilor Publici, Hotărârii Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului Sectorului 1, sub îndrumarea şi coordonarea nemijlocită a conducerii Poliţiei Locale Sector 1.

     Activităţile sunt organizate şi desfăşurate în concordanţă cu Concepţia organizării şi funcţionării serviciilor de ordine publică, a Programelor de măsuri privind combaterea fenomenului stradal care afectează imaginea sectorului 1 şi siguranţa cetăţenilor „Lege şi Ordine” şi „Casa Comună” ale Poliţiei Locale Sector 1.

 

     OBIECTIVE

  Principalele obiective sunt:

 • asigurarea unui climat de siguranţă publică corespunzător pe raza de competenţă;
 • asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, manifestărilor cultural – artistice şi sportive, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, religioase sau comemorative;
 • combaterea actelor de comerţ stradal neautorizat în zona de responsabilitate;
 • prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia şi protecţia mediului pe raza Sectorului 1;
 • identificarea persoanelor care comit sau au comis infracţiuni şi predarea acestora la secţiile de poliţie naţională pentru continuarea cercetărilor;
 • combaterea fenomenului cerşetoriei pe raza sectorului 1;
 • asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice pe raza sectorului 1;
 • verificarea integrităţi mijloacelor de semnalizare rutieră, a semafoarelor, a stării indicatoarelor şi marcajelor rutiere;
 • constatarea de contravenții si aplicarea de sancțiuni pentru încalcarea normelor legale privind parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi, trotuare, carosabil sau locuri de parcare închiriate de la ADP Sector 1, totodată dispunându-se și măsuri de ridicare a autovehiculelor;
 • asigurarea în cazul accidentelor soldate cu victime a pazei locului acestora și luarea primelor măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor;
 • identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost, acestea urmând a fi încredințate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
 • depistarea şi sancţionarea contravenţională pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • menținerea ordinii și liniștii publice în imediata apropiere a unităților de învățământ, a unităților sanitare, a parcărilor aflate pe domeniul public sau privat, a Primăriei Sectorului 1, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea Primăriei Sectorului 1;
 • depistarea autoturismelor fără stapân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al subdiviziunii administrativ teritoriale;
 • menţinerea legăturii în permanență cu cetățenii pentru cunoașterea doleanțelor acestora;
 • organizarea periodică de activități de popularizare a normelor legale inclusiv pe linia circulației rutiere, în școli, grădinițe, centre de ocrotire socială și alte instituții sociale;
 • participarea directă sau împreună cu alte instituții din cadrul Primăriei Sectorului 1 la soluționarea unor cazuri sociale;
 • identificarea problemelor populației; împreună cu instituțiile abilitate stabilesc măsuri de rezolvare a acestora;
 • soluționarea în termenul legal a petițiilor primite de la cetățeni sau colectivitățile locale, comunicând rezultatul verificărilor efectuate;
 • atragerea și mobilizarea cetățenilor în derularea unor programe de prevenire a criminalității în sectorul de responsabilitate, pe baza de voluntariat;
 • efectuarea de acte de constatare și după caz, de sancționare, în cazul infracțiunilor și contravențiilor flagrante.

 

     STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

  Serviciul 1 Ordine şi Linişte Publică are în componență 24 de poliţişti locali, după cum urmează:

 • Şef Serviciu;
 • 2 poliţişti locali, Compartimentul Petiţii-Proximitate;
 • 4 poliţişti locali - Relatii Publice, pază sediu, predare-primire armament şi Analiza Informaţiei;
 • 15 poliţişti locali, Compartimentul Ordine şi Linişte Publică;
 • 2 poliţişti locali, Compartimentul Secreteriat.

 

     Menţinerea ordinii şi liniştii publice

     Pentru acoperirea cât mai eficientă a teritoriului de competență, se folosesc zilnic, la fiecare schimb, câte 1-2 patrule auto.

     În urma analizei efectuate în zonele școlilor, în cooperare cu Poliţia Română, Serviciului 1 Ordine şi Linişte Publică i s-au repartizat pentru supravegherea intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri 7 unităţi de învăţământ prevăzute cu sisteme de panică și camere de supraveghere video.

     Totodată, sunt efectuate lunar verificări la cele 60 unităţi de învăţământ privind modul de cunoaştere a procedurii de folosire a butoanelor de panică de către agenţii de pază precum şi starea de funcţionare a acestora.

     In atenția polițiștilor locali stau şi cunoaşterea problemelor cetăţenilor, cum ar fi: gunoi menajer neridicat, reţele de curent electric întrerupt, persoane fără adăpost sau care locuiesc în imobile insalubre, indicatoare şi marcaje rutiere deteriorate, copaci netoaletaţi sau uscaţi, stâlpi înclinați etc.

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu, nr. 26, Sector 1

telefon +40 21.232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

fax +40 21.232 54 59

Sediul central

sediu prometeu