Atribuţii La nivelul Serviciului Poliţia Animalelor 

pentru mai multe detali apasati aici

 

 

 

- constată şi sancţionează contravenţiile în domeniu;

- întocmeşte procese verbale de constatare în cazul unor fapte sesizate direct, care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii sau sesizează organele de poliţie în legătură cu aceste fapte, pentru efectuarea de cercetări;

- verifică şi ia măsurile legale, la sesizările cetăţenilor sau colectivităţilor locale, privind cazurile de maltratare a animalelor;

- organizează activităţi specifice (pânde, filmări şi fotografieri secrete, etc.) pentru documentarea unor sesizări de rele tratamente aplicate animalelor;

- organizează acţiuni pentru depistarea şi prinderea în flagrant a persoanelor care folosesc animalele în altele scopuri decât cele normale;

- identifică şi ia măsurile legale împotriva centrelor ilegale de dresaj inuman, precum şi a proprietarilor acestor animale;

- intervine la sesizările cetăţenilor cu privire la tulburarea ori agresarea lor sau proprietăţii acestora, de către animale care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală;

- verifică şi iau măsurile legale în cazul deţinătorilor, persoane fizice şi juridice, de animale sălbatice, care încalcă normele legale în materie;

- acţionează pentru depistarea persoanelor care încalcă regimul ocrotirii speciale a unor categorii de animale;

- colaborează cu alte instituţii abilitate, pentru adăpostirea animalelor abandonate sau aflate în pericol;

- urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor specifice dispuse pentru buna ocrotire a animalelor în cazul unor deţinători sancţionaţi contravenţional sau avertizaţi pe această linie;

- ia măsurile legale ce se impun în cazul dispunerii de către instanţele de judecată a măsurii confiscării animalelor şi adăpostirii lor în centre de protecţie;

- organizează împreună cu medicii veterinari acţiuni pentru îmbunătăţirea condiţiilor de adăpostire, hrănire şi tratare a animalelor depistate ca fiind în pericol, cu ocazia unor controale medicale;

- colaborează cu asociaţiile de proprietari pentru reglementarea statutului animalelor de companie din imobilele de locuit şi sancţionarea deţinătorilor care tulbură ordinea publică;

- organizează cu ocazia unor sărbători tradiţionale, acţiuni comune cu Administraţia Pieţelor şi organele sanitar veterinare pentru descoperirea şi sancţionarea vânzătorilor care încearcă să comercializeze, prin înşelarea cumpărătorilor animale nespecifice consumului uman;

- intervin pentru depistarea şi sancţionarea cazurilor de malpraxis asupra animalelor, sesizate în legătură cu unele cabinete veterinare;

- întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local şi Primarului Sectorului 1, planul cadru vizând activitatea în domeniu, precum şi programul anual de prevenire a maltratării animalelor;

- întocmeşte şi actualizează permanent baza de date operative privind categoriile de animale ce pot face obiectul maltratării, deţinătorii - persoane fizice sau juridice, zonele de dispunere a animalelor pe teritoriul Sectorului 1, factorii de risc care generează fenomene de maltratare, categorii de rele tratamente aplicate animalelor;

- propune şi elaborează măsuri concrete de prevenire în domeniu, pe situaţii specifice Sectorului 1;

- organizează cu personalul propriu sau în cooperare cu alte forţe, controale permanente sau inopinante vizând modul de asigurare a condiţiilor de sănătate, igienă, hrănire şi adăpostire a animalelor şi propune măsuri cu caracter general şi specific privind îmbunătaţirea condiţiilor de viaţă a acestora;

- propune măsuri de prevenire şi contracarare, împreună cu alte instituţii abilitate, a urmărilor bolilor contagioase în rândul animalelor;

- propune măsuri de îmbunătăţire ori completare a legislaţiei în domeniu, inclusiv adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local;

- execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

- soluţionează petiţiile şi audienţele cetăţenilor sectorului 1 privind creşterea şi întreţinerea animalelor astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor;

- informează cetăţenii sectorului 1 privind normele şi condiţiile legale pentru creşterea, întreţinerea şi exploatarea animalelor pentru eficientizarea acestor activităţi;

- asigură consultaţii şi tratamente animalelor din cadrul gospodăriilor populaţiei sectorului 1, precum şi alte acţiuni sanitar-veterinare practicând taxele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1, conform H.C.L.S. 1 nr. 43/2002;

- asigură colectarea cadavrele de animale de pe domeniul public şi din gospodăriile populaţiei prin intermediul S.C. ROMPREST S.A., concesionarea acestor activităţi, în vederea neutralizării;

- identifică periodic efectivele de animale din gospodăriile populaţiei şi ţine evidenţa lor în format electronic şi tabele nominale;

- verifică şi depistează zonele unde există câini comunitari în vederea luării măsurilor necesare reducerii numerice a acestora;

- monitorizează animalele din gospodăriile populaţiei privind starea de sănătate, condiţiile de creştere şi întreţinere pentru depistarea din timp a bolilor infecto-contagioase;

- monitorizează starea de sănătate a păsărilor sălbatice din parcurile şi lacurile de pe teritoriul sectorului 1, colectarea cadavrelor de păsări în situaţia depistării şi dirijarea lor către Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat Bucureşti din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru efectuarea examenelor de laborator;

- informează cetăţenii de pe raza sectorului 1 prin mijloacele mass-media ale Primăriei privind importanţa profilaxiei nespecifice şi specifice la animale, riscurile la care se supun oamenii prin coabitare cu animalele, principalele boli infecţioase şi parazitare cu transmitere la om, precum şi alte teme cu specific zoo-veterinar;

- informează Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti în situaţia suspectării apariţiei de boli epizootice şi contribuie la măsurile ce se instituie;

- acţionează împreună cu medicii veterinari sau cabinetele de profil pentru identificarea animalelor aflate în pericol în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

- execută alte sarcini specifice dispuse de conducere. (mai mult....)

 

Certificat de inregistrare a marcii  Descarcati

Certificat de inregistrare sanitar veterinara pentru mijlocul de transport animale vii pe distante de pana la 65 Km, nr.B-001.09.08.2010  Descarcati

Certificat de inregistrare sanitar veterinara pentru mijlocul de transport animale vii pe distante de pana la 65 Km, nr.B-002.09.08.2010  Descarcati

Certificat de inregistrare sanitar-veterinara nr.44.27.07.2010  Descarcati

Hotararea nr.24  Descarcati

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 67/16.04.2014  Descarcati

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 68/16.04.2014  Descarcati

Declaratie angajament adoptie (persoane fizice)  Descarcati

Declaratie angajament de restituire (persoane fizice)  Descarcati

Formular adoptie (persoane juridice)  Descarcati

Formular de revendicare (persoane juridice)  Descarcati

Dispozitia Primarului nr. 2476/08.05.2014  Descarcati

 

 

ANUNT