Anunț CONCURS muncitor calificat Poliția Animalelor, proba practică 09.05.2023

Categorii

Telefonul Cetățeanului

021.9540

Petiții Online

Depune o petiție

Scrie-ne pe e-mail

contact@politialocalasector1.ro

Cariere 09.05.2023

Anunț

privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, treaptă profesională IV din cadrul Compartimentului Gestionarea Câinilorfără Stăpân/Serviciul Poliția Animalelor

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1
cu sediul în str. Prometeu nr.26, bloc 14G, sector 1, București organizează CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante la nivelul instituției

Denumirea postului vacant:


1 post — muncitor calificat, treaptă profesională IV, Compartiment Gestionarea Câinilor fără Stăpân/Serviciul Poliția Animalelor

Număr posturi :


1 post de execuție vacant, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, cu durată nedeterminată

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS/EXAMEN

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau
cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de
serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a
desfășura activitatea de care s-a folosit pentill săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau
a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. I alin. (2) din Legea nr. 1 18/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis
infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea
Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs/examen:

Pentru postul de muncitor calificat, treaptă profesional IV, în cadrul Compartimentului Gestionarea Câinilor fără Stăpân/Serviciul Poliția Animalelor

 • minim studii generale (G)
 • vechime în specialitate — nu e cazul
 • activități în condiții vătămătoare, ortostatic în funcție de
 • acțiunile întreprinse, lucru în condiții de stres
 • abilități, calități și aptitudini necesare: atent, intransigent, apt
 • pentru lucrul în echipă, conduită morală ireproșabilă

CERINȚE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS/EXAMEN

a) persoana să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul
în România. Prin excepție pot fi angajați și cetățeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceștia prin legislația specifică și legislația muncii;
b) persoana să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) persoana să îndeplinească condițiile de studii necesare ocupării postului;
e) persoana să îndeplinească condițiile de vechime, respectiv de experiență necesare ocupării postului, după caz;
f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de
serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de
a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții
sau a exercitării unei profesii;
h) contractul să nu conțină clauze de confidențialitate sau, după caz, clauze de neconcurentă.

CERINȚE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS/EXAMEN

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate
pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. I alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul
național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru
completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații
înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate
presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică
sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.


* Modelul adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului — cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

* Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidatii cu dizabilităti, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinła care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în conditiile legii.

* Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) - e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs* Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaratie pe propria răspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de sustinere a probei scrise și/sau probei practice.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI:

Perioada de depunere a dosarelor:
de la data de 13.04.2023* ora 08.00 și până la data de 28.04.2023, ora 16.00,
la sediul Poliției Locale Sector I din strada Prometeu nr. 26 bloc 14G, sector 1, București

Selecția dosarelor: în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecție a dosarelor.


* După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.

Proba practică: 09.05.2023 ora 10.00
la sediul institutiei din Sos. Odăi nr. 3-5, Sector 1. București.

Afișarea rezultatelor probei practice: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei practice.


* După afișarea rezultatelor obținute la proba practică, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei practice, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate fată de rezultatul probei practice, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea probei practice doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.

Proba interviului: 15.05.2023 ora 10.00 
la sediul Poliției Locale Sector 1 din strada Prometeu nr. 26 bloc 14G, sector 1, București

Afișarea rezultatelor probei interviului: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei interviului.


* După afișarea rezultatelor obținute la proba interviului, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.

Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afișează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI
muncitor calificat, treaptă profesională IV, Compartiment Gestionarea Câinilor fără
Stăpân/Serviciul Poliția Animalelor

 1. Execută activități de capturare a animalelor fără stăpân de pe raza Sectorului I în baza dispozițiilor primite pe cale ierarhică;
 2. Asigură descărcarea animalelor capturate și introducerea lor în spațiile de cazare stabilite de către medicul veterinar;
 3. Efectuează curățenia spațiilor de cazare a câinilor din Centrul Teritorial de Adăpostire și Protecție Temporară Odăi și a sediului serviciului, la solicitarea șefului de serviciu;
 4. Efectuează acțiuni de dezinfëcție în adăpost, în baza graficului stabilit de medicul veterinar responsabil.
 5. Asigură imobilizarea, prin metode omologate, a animalelor cazate în Centrul Teritorial de Adăpostire și Protecție Temporară în vederea efectuării acțiunilor medicale periodice și/sau de necesitate la solicitarea medicului veterinar de serviciu.
 6. Asigură transportul câinilor din boxele de cazare către dispensarul sanitar veterinar, la solitarea medicului veterinar de serviciu, în vederea efectuării intervențiilor chirurgicale conform procedurilor stabilite,
 7. Folosește mijloacele din dotare (dispozitivele de prindere a animalelor) conform destinației lor și doar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 8. Folosește pentru imobilizarea câinilor foarte agresivi armele cu tranchilizant (arme pentru captură care utilizează gazul carbonic comprimat pentru propulsarea unor seringi sau săgeți care permit injectarea câinilor cu produse imobilizante) doar sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, și numai în timpul executării serviciului în vederea îndeplinirii atribuțiilor, respectând legislația în vigoare
 9. Spală și dezinfectează mijloacele de transport, uneltele și dispozitivele de prindere ale animalelor.
 10. Asigură continuitatea activității serviciului răspunzând de siguranța și securitatea sediului Serviciul Poliția Animalelor și anexele aferente, precum și a adăpostului și autovehiculelor instituției parcate; la intrarea în serviciu verifică și ia în primire aparatura tehnică din dotare și autovehiculele aflate în folosința Serviciului Poliția Animalelor, menționând în procesul verbal nr. de kilometrii aferenți. Pe perioada executării continuității serviciului ia măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.
 11. Execută și alte sarcini primite pe cale ierarhică în procesul muncii;
 12. Respectă procedurile și metodele de capturare a animalelor omologate și a animalelor de rasă
  comună.
 13. Administrare și supraveghere individuală a hranei stabilite în prealabil.
 14. Respectă prevederile privind legislația de protecția muncii în vigoare.
 15. Respectă întocmai procedurile interne, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern, Codul de Conduită Profesională, Regulamentul (U.E.) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cât și alte documante elaborate în mod temeinic de conducerea Poliției Locale
  Sector 1.
 16. Obligații și responsabilități legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:
  a) să cunoască si să își însușească toate procedurile, politicile, instrucțiunile interne in materia prelucrării și asigurării securități datelor cu caracter personal.
  b) să aplice și să respecte procedurile, politicile, instrucțiunile interne in materia prelucrării si asigurării securității datelor cu caracter personal.
  c) să nu dezvăluie datele cu caracter personal pe care le prelucrează unor alte persoane decât celor în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile, politicile, instrucțiunile instituției sau fisa postului.
  d) de a prelucra date cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului sau regulamentul intern, având acordul si instrucțiuni din partea superiorului ierarhic sau din obligația confirmării la o dispoziție imperativă a legii.
  e) de a respecta masurile tehnice si organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării dezvăluirii sau accesului neautorizat, in special dacă prelucrarea respectivă comporta transmisii de date in cadrul unei rețele, precum si împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala.
  de a aduce la cunoștința superiorului ierarhic sau responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal în cel mai scurt timp posibil orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează, orice nelămurire sau suspiciune sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale salariaților si ale beneficiarilor si colaboratorilor instituției, în legătura cu orice divulgare a datelor cu caracter personal de care iau cunoștința, în virtutea atribuțiilor de serviciu si în orice altă împrejurare, prin orice mijloace. Dacă pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, informarea se poate face periodic. Având in vedere importanța socială pe care instituția o acordă protecției datelor cu caracter personal, încălcarea acestor obligații de informare constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.
  g) de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe toata durata activității si după încetarea acesteia, pe termen nelimitat.
  h) să utilizeze informațiile cu buna credința si numai în interesul instituției, fără a aduce vreun prejudiciu.
  i) în afara atribuțiilor de serviciu, să nu sustragă, modifice, copieze, multiplice, divulge documente, date cu carter personal si informații la care are acces in exercitarea funcției, indiferent dacă acestea au sau nu caracter confidențial sau de secret de serviciu.
  j) să depună toate eforturile pentru împiedicarea divulgării de informații, date cu caracter personal sau documente confidențiale sau secrete de serviciu ale instituției către persoane fizice sau juridice, către entități fără personalitate sau către autorități neautorizate să primească asemenea informații sau documente.
  k) să depună toate eforturile pentru înlăturarea sau, in măsura in care aceasta nu este posibil, pentru limitarea efectelor oricărei dezvăluiri neautorizate a unor informații, date cu caracter personal si/sau documente confidențiale ori secrete de afaceri sau secrete de serviciu.
  l) să coopereze cu persoanele desemnate de conducerea Poliției Locale Sector 1 si cu Responsabilul pentru protecția datelor in vederea organizării de controale in conformitate cu prevederile legale
  m) să informeze Responsabilul pentru protecția datelor personale in timp util cu privire la orice nouă prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru prelucrările care pot prezenta riscuri semnificative pentru drepturile fundamentale ale persoanelor vizate, Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal trebuie să fie informat înainte de începerea prelucrării.
Relații suplimentare se găsesc la sediul instituției din strada Prometeu, nr. 26, Sector 1, București, pe site-ul instituției www.politialocalasectorl.ro, la numărul de telefon 021.232.66.35, fax 021.232.54.59 persoana de contact, secretar, Glufcios Liliana Ruxandra, consilier, clasa I, grad profesional superior, Biroul Management Resurse Umane, mail: resurseumane@politialocalasectorl.ro.

Afișat în data de 13.04.2023, la sediul și pe pagina de internet a Poliției Locale Sector l , www.politialocalasectorl.ro secțiunea Informații de interes public/Cariere/Concursuri.
Despre noi
Poliția Locală Sector 1

Comunitatea ta. Poliția ta.

Politia Locala Sector 1

Oportunități de carieră

Pentru a afla mai multe despre oportunitățile de carieră și procesul de recrutare, vă rugăm să vizitați Cariere.

Poliția Locală Sector 1 urmărește apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice adaptate la specificul comunității.

Poliția Locală Sector 1 își exercită atribuțiile în următoarele domenii:

 • ordine și liniște publică, precum și paza bunurilor;
 • circulația pe drumurile publice;
 • disciplina în construcții și afișajul stradal;
 • protecția mediului;
 • activitatea comtercială;
 • evidența persoanelor;
 • alte domenii stabilite prin lege.
Petiții online

Telefonul cetățeanului

021.9540

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut