Legislație

Principalele acte normative care reglementează activitatea
Poliției Locale Sector 1 sunt:

 1. Constituția României
 2. Codul civil
 3. Codul de procedură civilă
 4. Codul penal
 5. Codul de procedură civilă
 6. Codul fiscal
 7. Legea nr. 155/2010 – Legea Poliției Locale
 8. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 9. HCL Sector 1 nr. 132/2016 privind staționarea autovehiculelor pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București sau aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
 10. HCL Sector 1 nr. 131/2008 privind constatarea și sancționarea unor fapte contravenționale săvârșite de către persoanele fizice și juridice la regimul protecției animalelor și păsărilor
 11. HCL Sector 1 nr. 238/2008 privind stabilirea, constatarea și sancționarea contravențiilor în domeniul serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 a Municipiului București
 12. HCGMB nr. 134/2004 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5t în municipiul București
 13. HCGMB nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului București
 14. HCGMB nr. 124/2008 privind parcarea pe domeniul public
 15. HCGMB nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București
 16. HCGMB nr. 122/2010 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții și demolări din Municipiul București
 17. HCGMB nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București
 18. HCGMB nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale
 19. HCGMB nr. 114/2004 privind interzicerea circulației autovehiculelor în parcurile și grădinile publice din municipiul București
 20. Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
 21. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 22. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 23. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
 24. Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic
 25. Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19
 26. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 27. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102.2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
 28. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 29. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare
 30. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
 31. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii
 32. Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
 33. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.
 34. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 35. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 36. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă
 37. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, rep.
 38. Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
 39. Legea nr. 399/2006 privind concediile și indemnizațiile medicale
 40. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale
 41. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
 42. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
 43. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor
 44. Legea nr.60/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi
 45. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
 46. Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/ 1992 privind protecția consumatorilor
 47. Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
 48. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
 49. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 50. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 51. O.G. nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii
 52. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 53. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv  
 54. O.U.G nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 
 55. O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 56. O.U.G. nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul cheltuielilor de personal din sectorul bugetar cu modificările şi completările ulterioare
 57. O.U.G. nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului cu modificările și completările ulterioare
 58. O.U.G nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare
 59. O.U.G. nr.90/2009 privind reglementatea unor măsuri în domeniul administrației publice, cu modificările şi completările ulterioare
 60. O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, pentru protecția persoanelor încadrate în muncă
 61. O.U.G. nr. 35/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
 62. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor români
 63. O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului
 64. H.G. nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului declaraţiilor de interese.
 65. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarului public cu modificările și completările ulterioare
 66. H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici
 67. H.G. nr. 553/2009 privind evidența funcției publice și a funcționarilor publici
 68. H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor
 69. H.G. nr.493/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
 70. H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime de securitate și/sau sănătate la locul de muncă
 71. H.G. nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 72. H.G. nr. 1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război
 73. H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților
 74. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
 75. H.G. nr. 36/1996 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind exploatarea și menținerea în bună stare a drumurilor publice
 76. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 77. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
 78. H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu
 79. H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut