Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin utilizarea numărului de whatsapp 0745093940, vă asumați că ați fost  informat/ă în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și despre faptul că transmiteți datele prin intermediul unui operator care nu este sub controlul sau în relație contractuală cu Poliția Locală sector 1.

Protecția informațiilor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016 (denumit în continuare GDPR), Legea 190/2018 și următoarele principii:

  • Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.

  • Controlul vă aparține

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.

  • Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

  • Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate, astfel încât să vă protejăm cât mai bine datele. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

POLITIA LOCALA SECTOR 1, cu sediul in Bucuresti, str. Prometeu nr.26, bl.14 G, sector 1, tel./fax:021.313.09.92, cod fiscal 17182756, cont trezorerie R061 TREZ24A610304200109X Trezoreria Sector 1 prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu cele arătate în cuprinsul prezentei Informări:

1. Scopul/scopurile  și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal:

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul preluării, investigării și soluționării sesizărilor transmise prin intermediul platformei WhatsApp. Vă recomandăm utilizarea acestei aplicații numai pentru transmiterea de fișiere de mari dimensiuni, pe care nu aveți posibilitatea de a le transmite prin intermediul email-ului sau prin serviciul poștal.

2. Temeiurile legal ale prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal ca urmare a transmiterii de către dumneavoastră a unei sesizări prin intermediul platformei WhatsApp se face în conformitate cu prevederile  Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), respectiv prevederilor art.6 alin.1 lit f -(prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă);

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

În cadrul operațiunilor de prelucrare descrise în prezenta informare se vor prelucra datele cu caracter personal cuprinse în conținutul sesizării transmise (inclusiv cele existente în filmări sau fotografii), precum și numărul de telefon de la care a fost transmisă sesizarea și orice alte date alegeți să ne transmiteți. Va rugăm să aveți în vedere că și dumneavoastră, în calitate de persoane ce ne transmiteți sesizarea, vă revin toate obligațiile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Accesul la documentele, imaginile sau filmările  transmise este limitat la un număr redus de persoane (angajați ai instituției) care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).

5. Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate nu vor fi transferate de instituția noastră către terți operatori sau organizații transfrontaliere din afara spațiului Uniunii Europene sau  Statelor Unite ale Americii.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate sau criteriile în funcție de care se va determina această perioadă

Documentele, imaginile sau filmările pe care ni le transmiteți vor fi păstrate pe întreaga durată a existenței scopului de prelucrare, fiind ulterior arhivate potrivit cerințelor legislației în materia înregistrării și soluționării sesizărilor sau petițiilor. Vă rugăm să aveți în vedere că, datele fiind transmise prin intermediul unui terț operator, acestea vor fi stocate și de către acesta. Detalii puteți găsi aici: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=ro_RO

7. Drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

În conformitate cu dispozițiile art. 15-22 din Regulamentul UE 679/2016, aveți următoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

1. dreptul de acces: dreptul de a obtine din partea Operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date personale care vă privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si la anumite informatii conform legii.

2. dreptul la rectificare: dreptul de a obtine de la Operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc si/sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

3. dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat): dreptul de a obtine din partea Operatorului stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, doar daca:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) vă retrageți consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea (in conditiile în cazul în care prelucrarea s-a făcut pe baza consimțământului dumneavoastră) si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(c) vă opuneți prelucrarii datelor cu caracter personal care vă privesc (inclusiv crearii de profiluri) si nu există motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii in scop de marketing direct (inclusiv crearii de profiluri);

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla Operatorul;

(f) datele nu sunt necesare pentru si/sau in legatura cu executarea contractului;

(g) dupa expirarea perioadei pentru care Operatorul are o obligatie legala de pastrare si/sau arhivare a datelor cu caracter personal;

(h) prelucrarea datelor nu este necesara pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si informare;

(i) prelucrarea datelor nu este necesara pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Operatorului;

(j) prelucrarea datelor nu este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(k) in alte cazuri prevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea exceptiilor prevazute de lege.

4. dreptul la restrictionarea prelucrarii, dacă:

(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

(c) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar

Dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu prevederile legale, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

Dupa restrictionarea prelucrarii, datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate (cu exceptia stocarii), decât cu consimtamantul dumenavoastră si/sau in cazurile prevazute de lege. Aveți dreptul să ne solicitați o informare cu privire la destinatarii carora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, carora le-am comunicat orice rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal sau restrictionare a prelucrarii efectuate la solicitarea dumneavoastră.

5. dreptul la portabilitate: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-a furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul dumneavoastră de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Operatorului, în cazurile si conditiile prevazute de lege.

Aveți dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal se aplică in conditiile si in limitele prevazute de lege.

6. dreptul la opozitie: dreptul de a vă opune, in orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc si creării de profiluri, in conditiile legii, cu exceptia cazului in care Operatorul are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastră sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau in fata altor autoritati conform legii.

7. dreptul la retragerea consimtamantului: atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, acesta poate fi retras, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Consimtamantul nu poate fi retras cu privire la datele cu caracter personal care sunt necesare pentru:

(a) executarea contractului;

(b) pentru indeplinirea unei obligatii legale a Operatorului;

(c) pentru apararea intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale dumneavoastră, care necesita protejarea datelor cu caracter personal;

(d) pentru protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

(e) pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public;

(f) in alte cazuri prevazute de lege.

8. in cazul existentei unui proces decizional automatizat si crearii de profiluri, dreptul dumneavoastră de a obtine interventie umana din partea Operatorului, de a-si expima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii sau numărul mare de cereri primite.

Vă rugăm să aveți în vedere că, datele fiind transmise prin intermediul unui terț operator, puteți formula cereri în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și către acesta. Detalii puteți găsi aici

Vă puteți exercita drepturile în legătură cu datele cu caracter personal prelucrate de instituția noastră prin formularea unei cereri scrise și transmiterea sa la adresa de email contact@politialocalasector1.ro sau la adresa poștală: Bucuresti, str. Prometeu nr.26, bl.14 G, sector 1. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat în același mod.

  • Dreptul de a depune o plângere

În calitate de persoană vizată aveți dreptul ca, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea de Supraveghere în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate drepturile în legătură cu aceste prelucrări.

În România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”), adresa:B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, site web: www.dataprotection.ro.

8. Întrebări suplimentare

În cazul în care doriți informații suplimentare cu privire la drepturile de mai sus sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați.

Vă vom oferi un răspuns într-un termen de maxim 30 de zile, existând posibilitatea să prelungim acest termen cu încă 30 de zile în cazul în care solicitarea dvs. este complexă.

Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că există excepții de la unele dintre drepturile menționate. În cazul în care solicitarea dvs. este refuzatăvă vom oferi o explicație cu privire la motivul pentru care solicitarea dvs. a fost respinsă. În cazul în care se aplică vreo excepție, vă vom semnala acest lucru în momentul în care răspundem solicitării dvs.

Înainte de a răspunde oricărei solicitări formulate de dvs., vă putem solicita anumite informații necesare pentru confirmarea identității dvs.

În situația în care aveți întrebări în legătură cu modul în care prelucrăm datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați.

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut