Notă de informare GDPR

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Poliția Locală Sector 1

Poliția Locală Sector 1 având sediul social în Strada Prometeu numărul 26, Sector 1, București, cod poștal 014225, tel. 021.232.66.35, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană Regulamentul 2016/679/UE, Poliția Locală Sector 1 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Instituția prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile RGPD, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/compartimentelor/birourilor sale, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

1) Exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a
proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii:

 • Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
 • Situații de urgență;
 • Circulația pe drumurile publice, Mopede;
 • Disciplina în construcții și afișajul stradal;
 • Protecția mediului;
 • Activitatea comercială;
 • Evidența persoanelor;
 • Alte domenii stabilite prin lege conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 155/2010-legea
  poliției locale;

2) Desfășurarea confom procedurilor proprii a activităților de organizare a unor concursuri sau
examene în cadrul instituției;

3) Pentru scopuri de administrație publică, după caz, conform specificului activității instituției;

4) Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm. Totodată, putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți persoane juridice;

5) Respectarea unor cerințe legale /de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală ori de
arhivare;

6) Statistici interne;
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, instituția prin serviciile /compartimentele /birourile din structura sa nu poate să realizeze serviciile sau să vă ofere informațiile de care aveți nevoie, etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale
care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din RGPD.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Poliția Locală Sector 1 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la: nume, prenume, numele și prenumele părinților, codul numeric personal, sexul, data și locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, număr telefon/fax, adresă domiciliu/reşedinţă, profesie, loc de muncă, formare profesională (diplome, studii), imagine, voce, date adresă e-mail, date de geolocalizare (GPS), seria și numărul actului de identitate/paşaportului, date despre autovehiculele înmatriculate, date referitoare la persoanele care formulează reclamații telefonice, imagini (foto, video) de pe camerele video ale instituției și camerele mobile/aparatele foto ale polițiștilor locali în
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, dosare candidați pentru ocuparea funcțiilor publice.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate în situații temeinic justificate numai următorilor destinatari: autorități judecătorești, autorități publice centrale, autorități publice locale și poliție.

Durata de stocare a datelor personale

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus. Poliția Locală Sector 1 promovează măsuri privind asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și monitorizării proceselor și serviciilor de procesare, precum și arhivarea în condițiile legale și/sau criptarea datelor stocate.

Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele
drepturi:

 • dreptul de acces,
 • dreptul la rectificare,
 • dreptul la ștergere a datelor (″dreptul de a fi uitat″),
 • dreptul la restricționarea prelucrării,
 • dreptul la portabilitatea datelor,
 • dreptul la opoziție,
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoana vizată poate adresa o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: dpo@politialocalasector1.ro. În măsura în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România, e-mail: dpo@dataprotection.ro sau anspdcp@dataprotection.ro.

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut