Modalităţi De Contestare A Deciziei Autorităţii În Situaţia În Care Persoana Se Consideră Vătămată

Categorii

Telefonul Cetățeanului

021.9540

Petiții Online

Depune o petiție

Scrie-ne pe e-mail

contact@politialocalasector1.ro

Informări 04.10.2017

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei si de aplicare a sancţiunii se poate face plângere in termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai in ceea ce priveşte măsura confiscării. Plângerea, însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depun la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească si să înmâneze depunătorului o dovadă in acest sens. Plângerea, împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Plângerea suspendă executarea.

Judecătoria va fixa termen de judecată care nu va depăşi 30 de zile si va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă in termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii si temeiniciei procesului-verbal si hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării.

Hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susţinute si oral în fata instanţei. Recursul suspendă executarea hotărârii.

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei, recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea precum şi orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

Împotriva procesului – verbal de constatare a contravenţiei, pot face plângere:

a) contravenientul, cu privire la orice măsură dispusă în procesul–verbal;

b) partea vătămată, numai în ceea ce priveşte stabilirea despăgubirii pe bază de tarif; în situaţia când actul normativ nu prevede tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată se poate adresa instanţei de judecată;

c) persoana căreia îi aparţin lucrurile confiscate, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării.

Plângerea împotriva procesului–verbal de constatare a contravenţiei trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele, domiciliul şi calitatea celui ce o depune (contravenient, parte vătămată, persoană căreia îi aparţin lucrurile confiscate, alta decât contravenientul);

b) modificarea plângerii în fapt şi în drept. Depunătorul plângerii va trebui să precizeze nemulţumirile sale şi să le întemeieze pe prevederi legale. Astfel, el va putea arăta că relatările din procesul verbal cu privire la fapta descrisă sau împrejurările în care a fost săvârşită, nu sunt real înscrise; că sancţiunea aplicată este prea aspră în raport cu împrejurările săvârşirii faptei ori cu situaţia personală a contravenientului, sau nu este cuprinsă în limitele legale; că despăgubirea a fost stabilită fără respectarea cuantumurilor prevăzute în tariful din actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei etc;

c) arătarea dovezilor de care înţelege să se servească. În situaţia când se solicită proba cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi domiciliul acestora, se vor depune în original sau eventual în copii certificatele de depunător;

d) semnătura.

Atunci când plângerea nu cuprinde numele, prenumele şi semnătura precum şi obiectul acesteia, va fi socotită nulă. Lipsa semnăturii va putea fi acoperită în timpul soluţionării plângerii. Plângerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate depune în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia.

Termenul de 15 zile începe să curgă de la data când a fost îndeplinită procedura de predare sau afişare a procesului verbal, după cum urmează:

a) de la data încheierii procesului–verbal, atunci când contravenientul ori celelalte persoane interesate au fost de faţă la întocmire, au primit copia şi au semnat de primire în procesul–verbal;

b) de la data întocmirii procesului–verbal de îndeplinire a procedurii, atunci când procesul–verbal de constatare a contravenţiei a fost predat ori afişat la domiciliul celui în cauză. În situaţia în care acelaşi proces–verbal este atacat de mai multe persoane, termenul va începe să curgă pentru fiecare din acestea, separat, de la data când le-a fost comunicat legal procesul–verbal de constatare a contravenţiei.

Indiferent de calitatea depunătorului (persoană fizică sau juridică) plângerea împotriva procesului–verbal de constatare a contravenţiei se poate depune numai la organul din care face parte agentul constatator. La plângere trebuie ataşată copia procesului–verbal primită de cel în cauză.

Plângerea se poate depune direct prin expediere recomandată prin poştă. Depunerea plângerii împotriva procesului–verbal de constatare a contravenţiei produce următoarele consecinţe juridice:

a) plângerea depusă de contravenient suspendă executarea tuturor măsurilor dispuse în procesul–verbal (executarea amenzii, plata despăgubirii, confiscarea lucrurilor);

b) plângerea depusă de partea vătămată suspendă numai executarea despăgubirii stabilite pe bază de tarif;

c) plângerea depusă de persoana căreia îi aparţin lucrurile confiscate, alta decât contravenientul, suspendă numai executarea confiscării.

Executarea măsurilor dispuse în procesul–verbal este suspendată în perioada de timp între data depunerii plângerii şi data soluţionării acesteia de către organul competent. În perioada suspendării, măsurile hotărâte nu pot fi executate şi în consecinţă contravenientul nu poate fi obligat la plata amenzii şi a despăgubirii, iar lucrurile confiscate nu vor fi valorificate, cu excepţia celor perisabile.

Cu ocazia primirii plângerii se va proceda după cum urmează:

a) se verifică dacă:

- plângerea este corect îndrumată la organul corespunzător (dacă agentul care a efectuat constatarea face parte din acel organ);

- la plângere este ataşată copia procesului–verbal de constatare a contravenţiei; - din conţinutul plângerii rezultă datele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă aceasta (cele care au fost arătate mai sus).

În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste condiţii, se dau celui în cauză îndrumările corespunzătoare, iar în situaţia când plângerea a fost primită prin poştă, se restituie cu arătarea motivului; în aceste situaţii plângerile vor fi înregistrate în registrul general de corespondenţă;

se înregistrează plângerea şi se comunică depunătorului prezent numărul de înregistrare

Înregistrarea plângerilor va fi făcută astfel:

- se face menţiunea depunerii plângerii în registrul pentru evidenţa proceselor–verbale de constatare a contravenţiei. Dacă la organul respectiv nu sunt persoane delegate cu soluţionarea plângerilor, acestea se expediază de îndată la organul competent. În acest scop se completează adresa corespunzătoare;

- se înregistrează plângerea în registrul pentru evidenţa plângerilor împotriva proceselor–verbale (atât cele primite de la organe cât şi cele depuse sau primite la organul respectiv).

Persoana care a depus plângerea poate să renunţe oricând la susţinerea ei. Renunţarea se poate face verbal făcându-se menţiunea în scris sau prin depunerea unei cereri separate. În cazul renunţării la susţinerea plângerii, dezbaterile nu vor fi continuate, iar în încheiere se va face menţiune

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut