Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Șef birou

Savin Mircea

Adresă

str. Prometeu nr. 26, Sector 1

Program

Luni – Vineri: 08:00-16:00

Contact

Telefon: 021 667 25 35

E-mail: contact@politialocalasector1.ro

Imobilele construite fără autorizație sau aflate în stadiu avansat de degradare, a mijloacelor publicitare care nu respectă normele legale sau construcțiile provizorii sunt verificate de polițiștii locali din cadrul Biroului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal. Polițiștii locali fac verificări atât ca urmare a sesizărilor cetățenilor sau a planurilor de acțiune cât și a controalelor inopinate.

ATRIBUȚII PRINCIPALE:

 • efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 • efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 • verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 • participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al Sectorului 1 al Municipiului București ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice.

Conform prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor, pentru infrastructură de orice fel se pot realiza numai cu autorizație de construire și ținându-se cont de reglementările privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru:  

 • lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora;
 • împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
 • lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE:

 • pentru lucrări fără a deține autorizație de construire/desființare se aplică amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei;
 • pentru lucrările care dețin autorizație, însă prevederile acesteia sau ale proiectului tehnic nu sunt respectate, amenzile se situează între 5.000 și 20.000 de lei;
 • pentru neaducerea terenului adiacent lucrării la starea inițială, după terminarea șantierului și nerealizarea lucrărilor de curățare amenzile sunt cuprinse intre 5.000 – 20.000 de lei;
 • împiedicarea sau sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor abilitate sau prin neprezentarea actelor solicitate se pedepsește cu amendă cuprinsă între 3.000 și 10.000 de lei;
 • efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie, in caz contrar amenda este de 2.000 lei.

Pe terenurile aparţinând domeniului public, persoanele fizice sau juridice pot realiza, în interes privat, numai construcţii cu caracter provizoriu (garaje, panouri publicitare, terase, chioscuri) autorizate în condiţiile legii, pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentaţiilor urbanistice aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale.

În cazul în care construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.

Cadrul legal care stă la baza exercitării activității de amplasare a mijloacelor de publicitate este stabilit de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

Nerespectarea prevederilor privind amplasarea mijloacelor de publicitate atrage amenzi pentru cei care nu le respectă.

Amenzile sunt cuprinse
între 1.000 și 10.000 lei pentru:

 1. amplasarea mijloacelor de publicitate fără un aviz pentru publicitate temporară ori cu nerespectarea acestuia și a documentației tehnice, montarea panourilor publicitare cu structură proprie și elemente de susținere;
 2. nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor și dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise;
 3. amplasare de afișe publice, a anunțurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora.

Amenzile sunt cuprinse
între 1.000 și 20.000 lei pentru:

 1. folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obținut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto și pietonal;
 2. nerespectarea obligației de a readuce amplasamentul și mediul înconjurător la starea inițială;

Amenzile sunt cuprinse
între 500 și 1.000 lei pentru:

 1. nerespectarea obligațiilor privind întreținerea mijloacelor de publicitate și afișarea permanentă a unor mesaje în cadru.

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut