• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Direcția Control Urban

În cadrul Direcţiei Control Urban, sunt organizate următoarele structuri:

 • Biroul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal;
 • Compartimentul Protecţia Mediului;
 • Compartimentul Control Activităţi Comerciale.

BIROUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL

Adresă: Str. Prometeu nr. 26, sector 1

Telefon: 021.208.30.10, int 1130, 1131

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Biroul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 • efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 • verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 • participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al Sectorului 1 al Municipiului București ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 • constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii/desființări şi înaintează procesele verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aprobării/semnării acestora de către persoana împuternicită în acest sens;
 • colaborează cu alte structuri pentru aplicarea măsurilor legale, potrivit legislației în domeniu şi competențelor acordate, în situația în care constată nerespectarea actelor normative care reglementează activitatea serviciului;
 • elaborează analize, rapoarte şi sinteze specifice domeniului de activitate, pe care le prezintă periodic sau la solicitare, conducerii Poliției Locale Sector 1 sau Primăriei Sectorului 1, spre informare și luarea deciziilor;
 • efectuează controale, independent sau în colaborare cu alte structuri, potrivit competențelor, planurilor/acordurilor/dispozițiilor încheiate/primite în acest sens;
 • soluționează, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, petițiile/sesizările/reclamațiile formulate de cetățeni sau alte instituții și participă la activitățile de primiri audiențe;
 • întocmește și fundamentează proiectele de H.C.L. și proiectele de acte administrative ale Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, în domeniul său de activitate;
 • ține evidența certificatelor de performanță energetică înregistrate la Poliţia Locală Sector 1;
 • controlează şi aplică măsuri pentru încălcarea prevederilor referitoare la instruirea în sarcina cetățenilor a unor obligații de reparare, întreținere și izolare termică a locuințelor;
 • verifică și identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu de degradare și propune/aplică măsurile legale, potrivit competențelor;
 • asigură accesul cetăţenilor la orice informaţie privind organizarea şi funcţionarea serviciului în cadrul programului de relaţii cu publicul, telefonic şi la sediul instituţiei;
 • emite adrese către Inspectoratul de Stat în Construcții al Municipiului București în vederea calculării procentului ce revine acestei instituții ca urmare a stabilirii valorii finale/reale a investițiilor autorizate de Sectorul 1 al Municipiului București;
 • participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare pentru efectuarea acestora, pentru obiectivele pentru care Sectorul 1 al Municipiului București a eliberat autorizații de construire/desființare conform prevederilor legale în vigoare;
 • efectuează regularizările de taxe pentru imobilele construite/desființate și recepționate, pe raza administativ- teritorială a Sectorului 1, conform prevederilor Codului Fiscal;
 • emite certificate de atestare a stadiului lucrărilor de construire și certificate de atestare a edificării/extinderii construcțiilor conform împuternicirilor acordate de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și arhitectul șef;
 • sesizează organele de cercetare penală în cazul constatării încălcării prevederilor art.24 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare referitoare la continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;
 • efectuează controale pentru identificarea, verificarea și aplicarea măsurilor prevăzute de legislație privind executarea și punerea în funcțiune a construcțiilor de orice fel, inclusiv rețele tehnico-edilitare și afișaj stradal pe raza teritorial administrativă a sectorului 1;
 • întocmește referate în vederea emiterii dispozițiilor de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București pentru desființarea construcțiilor neautorizate și amplasate pe domeniul public;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege, dispuse de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București sau de conducerea instituţiei, în legătură cu domeniul de activitate.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Adresă: Piata Mures nr 18, sector 1

Telefon: 0762.251.202, 

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Compartimentul Protecţia Mediului are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 • participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al Sectorului 1 al Municipiului București sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 • verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 • verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de către servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 • verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor în domeniul protecției mediului;
 • gestionează potrivit prevederilor legale și competențelor, problematica deșeurilor menajere, sub aspectul încheierii contractelor de salubrizare, colectării, ridicării, transportului și depozitării deșeurilor menajere şi industriale, asigurarea curățeniei stradale, locurilor publice și a spațiilor verzi;
 • monitorizează respectarea normelor legale generale de mediu de către operatorii economici, respectarea normelor specifice privind protecția mediului și a surselor de apă, depozitarea reziduurilor, lichide şi solide pe domeniul public și în ape, gospodărirea localităților, și aplică/propune măsurile legale potrivit competențelor;
 • verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 • monitorizează respectarea standardelor de poluare, inclusiv fonică și aplică/propune aplicarea măsurilor legale, potrivit competențelor;
 • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat din zona de competență și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora, potrivit prevederilor legale şi competențelor;
 • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de Primarul Sectorului 1 sau de conducerea Poliţiei Locale Sector 1;
 • asigură accesul cetăţenilor la orice informaţie privind organizarea şi funcţionarea biroului în cadrul programului de relaţii cu publicul, telefonic şi la sediul instituţiei;
 • verifică prestarea serviciilor de deszăpezire efectuate de către operatorul de salubrizare;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Poliţiei Locale Sector 1.

COMPARTIMENTUL CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

Telefon: 021.208.30.39, int 2012

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Compartimentul Activităţi Comerciale are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de Consiliul Local Sector 1;
 • verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatorii economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producătorii particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor;
 • verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale Consiliului Local Sector 1;
 • verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 • verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 • verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 • identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Sectorului 1 sau pe spaţii aflate în administrarea acestuia ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 • verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 • cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 • verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
 • asigură accesul cetăţenilor la orice informaţie privind organizarea şi funcţionarea biroului în cadrul programului de relaţii cu publicul, telefonic şi la sediul instituţiei;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse deconducerea instituției, în legătură cu domeniul de activitate.

 

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Contact Ministerul Public:

+4021 319 3833

Directia Generala Anticoruptie:

0800.806.806

Sediul central

sediu prometeu