• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

 

Dragi cetateni! Va informam ca defectiunile tehnice privind numarul de telefon 021/9540 au fost remediate! Acest numar este functional si este la dispozitia dumneavoastra pentru sesizari telefonice!

Pentru situatiile urgente, cetatenii pot apela in continuare si numarul de mobil 0762251253 pus la dispozitie. 

Direcția Control Urban

În cadrul Direcţiei Control Urban, sunt organizate următoarele structuri:

 • Biroul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal;
 • Compartimentul Protecţia Mediului;
 • Compartimentul Control Activităţi Comerciale.

BIROUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL

Adresă: Str. Prometeu nr. 26, sector 1

Telefon: 021.208.30.10, int 1130, 1131

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Biroul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 • efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 • verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 • participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al Sectorului 1 al Municipiului București ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 • constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii/desființări şi înaintează procesele verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aprobării/semnării acestora de către persoana împuternicită în acest sens;
 • colaborează cu alte structuri pentru aplicarea măsurilor legale, potrivit legislației în domeniu şi competențelor acordate, în situația în care constată nerespectarea actelor normative care reglementează activitatea serviciului;
 • elaborează analize, rapoarte şi sinteze specifice domeniului de activitate, pe care le prezintă periodic sau la solicitare, conducerii Poliției Locale Sector 1 sau Primăriei Sectorului 1, spre informare și luarea deciziilor;
 • efectuează controale, independent sau în colaborare cu alte structuri, potrivit competențelor, planurilor/acordurilor/dispozițiilor încheiate/primite în acest sens;
 • soluționează, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, petițiile/sesizările/reclamațiile formulate de cetățeni sau alte instituții și participă la activitățile de primiri audiențe;
 • întocmește și fundamentează proiectele de H.C.L. și proiectele de acte administrative ale Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, în domeniul său de activitate;
 • ține evidența certificatelor de performanță energetică înregistrate la Poliţia Locală Sector 1;
 • controlează şi aplică măsuri pentru încălcarea prevederilor referitoare la instruirea în sarcina cetățenilor a unor obligații de reparare, întreținere și izolare termică a locuințelor;
 • verifică și identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu de degradare și propune/aplică măsurile legale, potrivit competențelor;
 • asigură accesul cetăţenilor la orice informaţie privind organizarea şi funcţionarea serviciului în cadrul programului de relaţii cu publicul, telefonic şi la sediul instituţiei;
 • emite adrese către Inspectoratul de Stat în Construcții al Municipiului București în vederea calculării procentului ce revine acestei instituții ca urmare a stabilirii valorii finale/reale a investițiilor autorizate de Sectorul 1 al Municipiului București;
 • participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare pentru efectuarea acestora, pentru obiectivele pentru care Sectorul 1 al Municipiului București a eliberat autorizații de construire/desființare conform prevederilor legale în vigoare;
 • efectuează regularizările de taxe pentru imobilele construite/desființate și recepționate, pe raza administativ- teritorială a Sectorului 1, conform prevederilor Codului Fiscal;
 • emite certificate de atestare a stadiului lucrărilor de construire și certificate de atestare a edificării/extinderii construcțiilor conform împuternicirilor acordate de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și arhitectul șef;
 • sesizează organele de cercetare penală în cazul constatării încălcării prevederilor art.24 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare referitoare la continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;
 • efectuează controale pentru identificarea, verificarea și aplicarea măsurilor prevăzute de legislație privind executarea și punerea în funcțiune a construcțiilor de orice fel, inclusiv rețele tehnico-edilitare și afișaj stradal pe raza teritorial administrativă a sectorului 1;
 • întocmește referate în vederea emiterii dispozițiilor de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București pentru desființarea construcțiilor neautorizate și amplasate pe domeniul public;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege, dispuse de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București sau de conducerea instituţiei, în legătură cu domeniul de activitate.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Adresă: Piata Mures nr 18, sector 1

Telefon: 0762.251.202, 

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Compartimentul Protecţia Mediului are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 • participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al Sectorului 1 al Municipiului București sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 • verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 • verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de către servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 • verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor în domeniul protecției mediului;
 • gestionează potrivit prevederilor legale și competențelor, problematica deșeurilor menajere, sub aspectul încheierii contractelor de salubrizare, colectării, ridicării, transportului și depozitării deșeurilor menajere şi industriale, asigurarea curățeniei stradale, locurilor publice și a spațiilor verzi;
 • monitorizează respectarea normelor legale generale de mediu de către operatorii economici, respectarea normelor specifice privind protecția mediului și a surselor de apă, depozitarea reziduurilor, lichide şi solide pe domeniul public și în ape, gospodărirea localităților, și aplică/propune măsurile legale potrivit competențelor;
 • verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 • monitorizează respectarea standardelor de poluare, inclusiv fonică și aplică/propune aplicarea măsurilor legale, potrivit competențelor;
 • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat din zona de competență și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora, potrivit prevederilor legale şi competențelor;
 • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de Primarul Sectorului 1 sau de conducerea Poliţiei Locale Sector 1;
 • asigură accesul cetăţenilor la orice informaţie privind organizarea şi funcţionarea biroului în cadrul programului de relaţii cu publicul, telefonic şi la sediul instituţiei;
 • verifică prestarea serviciilor de deszăpezire efectuate de către operatorul de salubrizare;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Poliţiei Locale Sector 1.

COMPARTIMENTUL CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

Telefon: 021.208.30.39, int 2012

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Compartimentul Activităţi Comerciale are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de Consiliul Local Sector 1;
 • verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatorii economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producătorii particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor;
 • verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale Consiliului Local Sector 1;
 • verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 • verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 • verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 • identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Sectorului 1 sau pe spaţii aflate în administrarea acestuia ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 • verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 • cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 • verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
 • asigură accesul cetăţenilor la orice informaţie privind organizarea şi funcţionarea biroului în cadrul programului de relaţii cu publicul, telefonic şi la sediul instituţiei;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse deconducerea instituției, în legătură cu domeniul de activitate.

 

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Contact Ministerul Public:

+4021 319 3833

Directia Generala Anticoruptie:

0800.806.806

Sediul central

sediu prometeu