• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

 

Dragi cetateni! Va informam ca defectiunile tehnice privind numarul de telefon 021/9540 au fost remediate! Acest numar este functional si este la dispozitia dumneavoastra pentru sesizari telefonice!

Pentru situatiile urgente, cetatenii pot apela in continuare si numarul de mobil 0762251253 pus la dispozitie. 

Direcția Ordine Publică

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

Șef serviciu: Taifas Marius

Adresă: Calea Gritiței nr. 208-210, sector 1

Telefon: 021.208.30.32

       FAX: 021.224.32.16

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Direcția Ordine Publică are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi :

 • gestionează întreaga problematică referitoare la ordinea și liniștea publică și a pazei bunurilor, în zona de competență, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea Poliției Locale;
 • gestionează problematica în domeniul asociaților de proprietari și evidenței persoanelor;
 • gestionează problematica circulației pe drumurile publice, a înregistrării și radierii mopedelor, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân, potrivit reglementărilor în materie;
 • gestionează problematica referitoare la deținerea, păstrarea, întreținerea, portul și manipularea armamentului, muniției și a mijloacelor specifice pentru îndeplinirea misiunilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Serviciul Ordine Publică are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat în condiţiile legii;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice preluate în responsabilitate, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Sectorului 1, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Sectorului 1 sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acţionează pentru identificarea persoanelor ce apelează la mila publicului, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1/Primarului General, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Consiliului Local Sector 1; constată şi aplică sancţiuni în baza prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • acordă, pe teritoriul Sectorului 1, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • întocmește analize şi studii privind dinamica și tipologia fenomenelor contravenționale / infracționale şi elaborează planuri de acțiuni / planuri de măsuri, independent sau în colaborare cu alte structuri şi întreprinde acțiuni corespunzătoare pentru contracararea acestor manifestări antisociale, potrivit competențelor;
 • soluţionează, în termen legal, petiţiile primite de la persoane fizice/juridice;
 • acționează independent sau în cooperare cu alte structuri, pentru soluționarea situațiilor sesizate prin Serviciul Unic de Urgență 112, depistarea persoanelor dispărute, urmărirea şi prinderea dezertorilor ori a persoanelor urmărite general sau local, stabilirea identității persoanelor suspecte şi aplicarea măsurilor legale;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • organizează şi desfășoară, potrivit competențelor, la solicitare, independent sau cu alte structuri, acțiuni de sprijin ale reprezentanților administrației publice în îndeplinirea atribuțiilor specifice ale acestor instituții precum şi la soluționarea unor cazuri sociale;
 • cooperează cu structurile M.A.I., M.Ap.N., I.G.S.U sau alte structuri, potrivit legii, pentru aplicarea măsurilor specifice stării de urgență, stării de asediu, la mobilizare sau război;
 • asigură însoţirea echipajelor Brigăzii Rutiere pentru îndeplinirea misiunilor de fluidizare a circulaţiei pietonale şi rutiere în Sectorul 1, în situația stărilor excepționale;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 • execută/înmânează citaţiile, ordonanţele şi invitaţiile, emise de instituţiile abilitate, persoanelor domiciliate pe raza de competenţă;
 • efectuează în condiţiile legii, afişarea la domiciliu/sediul persoanelor fizice sau juridice a proceselor verbale de contravenţie, la solicitarea altor instituţii publice;
 • -asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege, în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează neregulile constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • propune, către structurile competente teritorial, adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte eficientizarea circulaţiei şi a strategiei de parcare pe raza Sectorului 1;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale privind aprobarea normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului București;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind staţionarea neregulamentară pe spaţiul verde şi parcarea neregulamentară a autovehiculelor, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a acestora;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de Directorul General, în legătură cu domeniul de activitate.

 

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Contact Ministerul Public:

+4021 319 3833

Directia Generala Anticoruptie:

0800.806.806

Sediul central

sediu prometeu