• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

 

Dragi cetateni! Va informam ca defectiunile tehnice privind numarul de telefon 021/9540 au fost remediate! Acest numar este functional si este la dispozitia dumneavoastra pentru sesizari telefonice!

Pentru situatiile urgente, cetatenii pot apela in continuare si numerele de mobil 0745094404 0745093940 0762251253 puse la dispozitie. 

Biroul Prevenire Situații de Urgență

Șef birou: Curteanu Georgeta

Adresă: Str. Prometeu nr. 26, sector 1

Telefon: 021.208.30.10, int 1118

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Biroul Prevenire Situații de Urgență are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice:

 • identifică și evaluează tipurile de risc/situațiile de urgență și factorii determinanți ai acestora de la nivelul Poliției Locale Sector 1 și de pe raza Sectorului 1, monitorizează, analizează și apreciează posibilitățile de apariție a lor şi a consecinţelor asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;
 • formulează și propune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, Primarului și Consiliului Local Sector 1 structura organizatorică de protecție civilă, urmărește modificările legislative în domeniu și le aduce la cunoștință factorilor decidenți;
 • aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local și ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență în domeniul de competență;
 • participă la acţiuni de instruire pe linia situațiilor de urgență, la exerciţii, aplicaţii şi alte forme de pregătire specifice; acțiuni comune cu instituțiile, serviciile descentralizate şi deconcentrate care au rol în gestionarea situațiilor de urgență;
 • verifică modul de întreținere a adăposturilor de protecție civilă publice de la instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1;
 • gestionează, depozitează, întreține și conservă tehnica, aparatura si materialele de protecție civilă ale Sectorului 1, gestionează și întreține funcționarea tehnicii și aparaturii de primă intervenție a biroului;
 • elaborează și actualizează Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor, Planurile de apărare și operative pe tipurile de risc identificate la nivelul Poliției Locale Sector 1 și la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, alte planuri ordonate prin legislația specifică situațiilor de urgență și le aduce la cunoștința instituțiilor/persoanelor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență;
 • actualizează componența membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.) asigură Secretariatul Tehnic Permanent al C.L.S.U. și duce la îndeplinire hotărârile si dispozițiile transmise de către această structură;
 • transmite operativ la Centrul Operaţional al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă București-Ilfov și Prefectului Municipiului București, date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă și participă la şedinţele şi video-conferinţele organizate de aceste instituții;
 • asigură transmiterea operativă a avertizărilor, dispoziţiilor şi hotărârilor, etc. în domeniul situațiilor de urgență, către instituțiile din subordinea Consiliului Local și către membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, menţine fluxul-informațional și legătura cu centrele operaţionale/dispeceratele implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul Sectorului 1;
 • asigură informarea Primarului Sectorului 1,în calitate de Președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, privind iminența apariției/apariția unei situații de urgență/a unui potențial risc ce poate avea loc pe raza Sectorului 1 și asigură punerea în practică a dispozițiilor Primarului Sectorului 1 privind acțiunile specifice prevenirii/înlăturării situațiilor de urgență - subordonare directă;
 • elaborează Planul de pregătire anual în domeniul situațiilor de urgență a membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector1, în acord cu Ordinul Prefectului Municipiului București emis în acest sens, execută și conduce exercițiile la nivel CLSU;
 • asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, campanii de informare preventivă, educaţie antiincendiu și protecție civilă a populației, informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu, măsurile si modul de acțiune pe timpul unei situații de urgență;
 • avertizează și alarmează populația, autoritățile publice și operatorii economici, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înștiințării primite de la I.S.U.B.I.F./I.G.S.U. și la ordinul Primarului Sectorului 1, despre iminența amenințării sau producerii unei situații de urgență;
 • întocmește Planul anual și de perspectivă pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la nivelul Sectorului 1 și îl supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1;
 • îndrumă și coordonează structurile/persoanele cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Local, privind situațiile de urgență;
 • efectuează în cadrul Poliției Locale Sector 1 instructajul privind situațiile de urgență la angajare, execută controale periodice, elaborează tematica anuală și organizează structura organizatorică de protecție civilă;
 • efectuează controale periodice pe linie de p.s.i. la locurile de muncă din cadrul instituției, organizează apărarea împotriva incendiilor la nivelul Poliției Locale Sector 1 și de asemenea organizează instruirea p.s.i. prin aplicaţii practice și exerciții împreună cu salariaţii;
 • elaborează și difuzează actele de autoritate, documentele și evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor și protecției civile la nivelul Poliției Locale Sector 1 și aduce la cunoștința Directorului General iminența apariției/apariția unei situații de urgență/a unui potențial risc ce poate avea loc în cadrul instituției;
 • organizează activitatea de primă intervenţie, în caz de situații de urgență, pe raza Sectorului 1, în limita competențelor legale și a tehnicii de intervenție din dotare, cu forțe proprii sau în cooperare cu alte structuri cu atribuţii în gestionarea situațiilor de urgență de pe raza Sectorului 1;
 • participă, potrivit competentelor, la activităti de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și la activități de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • urmărește realizarea, întreținerea și funcționarea legăturilor si mijloacelor de înștiințare/alarmare în situații de protecție civilă a populației Sectorului 1;
 • asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de alimentare cu apă în caz de incendiu, mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor pe fiecare loc de muncă din cadrul Poliției Locale Sector 1, asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile instituției și analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;
 • desfășoară activități de prevenire, informare și instruire privind cunoașterea si respectarea regulilor și măsurilor de aparare împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență, la nivelul Poliției Locale Sector 1;
 • ține o legătură strânsă cu Dispeceratul central al Poliţiei Locale, cât şi cu dispeceratele serviciilor de utilităţi publice, privind limitarea şi înlăturarea efectelor unei situaţii de urgenţă de pe raza Sectorului 1;
 • asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice, la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al Sectorului 1 precum şi la instituţiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 1;
 • analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în conformitate cu atribuțiile legale și asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești cu ocazia verificării petițiilor;
 • îndeplinește alte obligații și măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele și organele abilitate precum și serviciul ierarhic superior;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, dispuse de către Primarul Sectorului 1 sau de conducerea instituției, în legătură cu domeniul de activitate.

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Contact Ministerul Public:

+4021 319 3833

Directia Generala Anticoruptie:

0800.806.806

Sediul central

sediu prometeu