• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Legislație

Actele normative care stau la baza activității Poliției Locale Sector 1 sunt:

1. Constituția României

2. Codul civil

3. Codul de procedura civilă

4. Codul penal

5. Codul de procedură penală.

6. Codul fiscal

Principalele acte normative cu caracter general care reglementează activitatea Poliţiei Locale Sector 1 sunt:

7. Legea nr. 155/2010, Legea Poliţiei Locale

8. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, rep.

9. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, rep.

10. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici.

11. Legea nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare.

12. Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, modif.

14. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modif.

15. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completată de legea nr. 102/2005.

16. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rep.

17. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

18. Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

19. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, rep.

20. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, rep.

21. Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea OUG nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

22. Legea nr. 329 / noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeanăşi Fondul Monetar Internaţional.

23. Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii cu modificările şi completările ulterioare.

24. Legea nr. 53/2003, Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare.

25. Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.

26. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

27. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modif.

28. Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

29. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă.

30. Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu completările şi modificările ulterioare.

31. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, rep.

32. Legea nr. 571/ 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unităti care semnalează încălcări ale legii.

33. Legea nr. 487/2002, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, cu completările ulterioare.

34. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, rep.

35. Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii, rep.

36. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

37. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.

38. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

39. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj.

40. Legea nr. 2000/2006 privind constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

41. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

42. Legea nr. 399/2006 privind concediile şi indemnizaţiile medicale.

43. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, actualizată.

44. H.G. nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului declaraţiilor de interese.

45. H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarului public cu modificările şi completările ulterioare.

46. H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici.

47. H.G. nr. 553/2009 privind evidenţa funcţiei publice şi a funcţionarilor publici.

48. H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor modificată prin H.G. 37/2008.

49. H.G. nr.1425/2006 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006.

50. H.G. nr.493/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot.

51. H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.

52. H.G. nr.1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

53. H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizare de către lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

54. H.G. nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

55. H.G. nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război.

56. H.G. nr. 161/ 2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

57. H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute de în OUG nr. 34/2006.

58. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modif.

59. H.G. nr. 1344/2007 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţilor publice, modif.

60. H.G. nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001.

61. H.G. nr. 36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice.

62. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

63. H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.G. nr. 34/2006.

64. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

65. H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 97/2005.

66. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

67. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

68. O.G. nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, modif.

69. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modif.

70. O.G. nr. 6/2007 privind măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarii şi alte drepturi ale funcţionarilor publici precum si creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici pe anul 2007.

71. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.

72. O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale cu modificările şi completările ulterioare.

73. O.U.G. nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul cheltuielilor de personal din sectorul bugetar cu modificările şi completările ulterioare.

74. O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului cu modificările şi completările ulterioare

75. Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

76. O.U.G. nr.90/2009 privind reglementatea unor măsuri în domeniul administraţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare.

77. O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

78. O.U.G. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar.

79. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

80. O.U.G. nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.

81. O.U.G. nr. 35/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, modif.

82. O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

83. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, modif.

84. H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

85. H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti.

86. H.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

87. Legea 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

88. Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003.

89. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

90. Legea nr. 9/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 205/2005 privind protecția animalelor.

91. Legea nr.60/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

92. Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

93. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate

94. Hotărârea nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România

95. Hotărârea nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu

96. Hotărârea nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Contact Ministerul Public:

+4021 319 3833

Directia Generala Anticoruptie:

0800.806.806

Sediul central

sediu prometeu