• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Prezentare

     Poliţia Locală Sector 1 este înfiinţată conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 şi îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 155/2010 - Legea Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, aprobat prin H.G.R. nr. 1332/2010.

     Poliţia Locală Sector 1 este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică și înfiinţată cu scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice și prevenirea şi descoperirea contravenţiilor şi a infracţiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;

b) circulaţia pe drumurile publice;

c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

d) protecţia mediului;

e) activitatea comercială;

f) evidenţa persoanelor;

g) alte domenii stabilite prin lege.

     Sediul central este localizat în Strada Prometeu nr. 26,  Sector 1, Bucureşti, cod poștal 014225.

    Activitatea Poliţiei Locale Sector 1 se desfăşoară în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în exercitarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1, Dispoziţiilor Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

   Principiile pe baza cărora Poliţia Locală Sector 1 îşi desfăşoară activitatea sunt: principiul legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

     În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală Sector 1 cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

 

SEDIILE NOASTRE:

 

serviciul1

 DIRECȚIA CONTROL URBAN

 Compartiment Activități Comerciale

  Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

  Telefon: 021.208.30.39

Birou Relații  cu Asociații de proprietari și

evidența persoanelor

  Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

  Telefon: 021.208.30.33, interior 2004

 Compartiment Protecția Mediului

 Adresă Strada Mures (in incinta pietei Mures)

  Telefon/FAX: 021.232.54.59 (Registratură)

DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ 

Serviciul Ordine Publică

Compartiment ordine publică Grivița

  Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

  Telefon: 021.208.30.32 / 021.224.32.16 

 Birou Circulație Rutieră

 Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

 Telefon: 021.208.30.32 / 021.224.32.16

sediu pajura

 Compartiment ordine publică Pajura

  Adresă: Strada Pajurei nr.13, sector 1

  Telefon: 021.208.30.24 / 021.667.66.46

serviciulpolitiaanimalelor

  Serviciul Poliția Animalelor

  Adresă: Șoseaua Odăi nr.3-5, sector 1

  Telefon: 021.490 40 07 / 021.9540

 

sediu prometeu

  Serviciul Dispecerat Integrat

  Adresă: Str. Prometeu nr. 26, sector 1

  Telefon: 021.208.30.10, int 1001,1002,1003,1004

  Biroul Prevenire Situații de Urgență

  Adresă: Str. Prometeu nr. 26, sector 1  

  Telefon: 021.208.30.10, int 1118

Birou Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal

  Adresă: Str. Prometeu nr. 26, sector 1

  Telefon: 021.208.30.10 (centrala), int 1130, 1131

Birou Secretariat/Registratură, Relații Publice

  Adresă: Str. Prometeu nr. 26, sector 1

  Telefon: 021.208.30.26 (centrala), int 1043

 Telefon/FAX: 021.232.54.59 

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Contact Ministerul Public:

+4021 319 3833

Directia Generala Anticoruptie:

0800.806.806

Sediul central

sediu prometeu